Thỏa Thuận Cấp Phép Người Dùng Cuối

Được sửa đổi ngày 31 tháng 8 năm 2022
QUAN TRỌNG - XIN ĐỌC KỸ: Xin vui lòng đọc kỹ và chắc rằng bạn hiểu tất cả các quyền và giới hạn được mô tả trong bản Thỏa thuận Cấp phép Người dùng cuối (End-User License Agreement - EULA) này.

Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối

Theo các điều khoản của Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối này (sau đây gọi là "Thỏa thuận") được thực hiện bởi và giữa VTTECH, CO.,LTD., có trụ sở đăng ký tại số 19-21-23 đường số 07, KDC Cityland Park Hills Phường 10, Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh, VietNam, Mã Số Thuế: 0314760749 (sau đây gọi là "VTTECH" hoặc "Nhà cung cấp") và bạn, một thể nhân hoặc pháp nhân (sau đây gọi là "Bạn" hoặc "Người dùng cuối"). Đây là hợp đồng ràng buộc pháp lý. Bằng cách đồng ý dưới hình thức điện tử, hoặc cài đặt Giải pháp hoặc sử dụng Giải pháp này, bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này với danh nghĩa là chính bạn và bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào mà bạn đại diện hoặc bạn mua Giải pháp cho Thiết bị của họ. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, vui lòng không tiếp tục quá trình cài đặt, ngừng sử dụng Giải pháp và hãy xóa hoặc hủy tất cả các bản sao của Giải pháp mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát.
Bằng cách nhấp vào 'Tôi đồng ý' (hoặc nút hoặc hộp kiểm tương tự) được hiển thị cho bạn tại thời điểm đặt hàng của bạn, hoặc bằng cách sử dụng hoặc truy cập Giải pháp, bạn cho biết sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Giải pháp. Nếu Bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, hãy lập tức bấm tùy chọn "Từ chối", hủy việc cài đặt hay tải xuống hoặc hủy hay hoàn trả Giải pháp, phương tiện cài đặt, các tài liệu đi kèm và hóa đơn bán hàng cho Nhà cung cấp Bạn có được Giải pháp này.
Nhà cung cấp có thể sửa đổi Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bạn căn cứ theo Thỏa thuận này và việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ Giải pháp theo Thỏa thuận nào tại bất kỳ thời điểm nào ít nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo, sẽ được coi như bạn đã chấp thuận những sửa đổi của Thỏa thuận này. Nhà cung cấp có thể yêu cầu bạn chấp nhận Thỏa thuận đã sửa đổi để tiếp tục sử dụng bất kỳ Giải pháp theo Thỏa thuận nào mà bạn đã mua trước đó. Nếu bạn từ chối chấp nhận Thỏa thuận đã sửa đổi, Nhà cung cấp có thể chấm dứt việc bạn sử dụng Giải pháp theo Thỏa thuận như vậy, trong trường hợp này, bạn có thể được hoàn tiền phí đăng ký đã trả cho phần chưa hết hạn hoặc chưa sử dụng của Thời gian Đăng ký theo các hướng dẫn được đăng tại đây.

Giấy Phép

Nhà cung cấp sẽ cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền để sử dụng Giải pháp và Tài liệu này trong thời gian đã thỏa thuận được nêu trong các Điều kiện Áp dụng, bao gồm bất kỳ thời gian kéo dài hoặc gia hạn nào của thời gian đã thỏa thuận (“Thời gian Đăng ký”), miễn là bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Sử Dụng Giải pháp Được Cấp Phép

Bạn có thể sử dụng Giải pháp trên, hoặc để hỗ trợ, đến số lượng tối đa đã thỏa thuận (“Số lượng Thiết bị được Cấp phép”) điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị mạng di động, các thiết bị di động khác (gọi chung là “Thiết bị Di động”), máy tính cá nhân, các thiết bị IoT hoặc có kết nối Internet khác, hoặc các thiết bị khác tương thích với Giải pháp (bao gồm cả Thiết bị Di động, gọi chung là “Thiết bị”) được nêu riêng trong các Điều kiện Áp dụng:
Trong trường hợp Giải pháp mà Nhà cung cấp chỉ định bạn hoặc công ty liên kết của bạn (các tổ chức kiểm soát bạn, do bạn kiểm soát hoặc cùng kiểm soát) sử dụng trong doanh nghiệp, thương mại hoặc kinh doanh (gọi chung là “Giải pháp dành cho Doanh nghiệp”) cho mục đích kinh doanh nội bộ. Trong trường hợp công ty liên kết của bạn sử dụng Giải pháp dành cho Doanh nghiệp, bạn phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Thỏa thuận này của công ty liên kết và nếu công ty liên kết vi phạm thì sẽ bị coi là bạn vi phạm. Mọi nghĩa vụ của Nhà cung cấp theo Thỏa thuận này sẽ được thực hiện đối với riêng bạn mà không phải là các công ty liên kết của bạn có sử dụng Giải pháp dành cho Doanh nghiệp theo điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
Trong trường hợp tất cả các Giải pháp khác bao gồm phần mềm quản lý SPA & TMV, phần mềm quản lý Nha Khoa, ứng dụng điện thoại và tất cả các Giải pháp khác mà bạn không phải trả phí đăng ký hoặc mức giá khác để có được Giải pháp hoặc tiếp tục sử dụng Giải pháp sau một thời gian dùng thử (gọi chung là “Giải pháp Tiêu dùng”), của một cá nhân hoặc các thành viên trong tổ chức của họ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại. Để tránh nghi ngờ, không có giải pháp tiêu dùng nào được cung cấp hoặc cấp phép để sử dụng bởi mọi: (i) thể nhân cho mục đích thương mại; hoặc (ii) doanh nghiệp, công ty, tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ hay tổ chức phi lợi nhuận khác, hoặc tổ chức giáo dục.
Bạn có thể sử dụng một bản sao dự phòng của Phần mềm.
Việc bạn sử dụng giải pháp này không đúng như nội dung được ủy quyền rõ ràng theo Mục 3 của thỏa thuận này hoặc bất kỳ việc bán lại hoặc phân phối thêm giải pháp này sẽ là vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận này và có thể vi phạm các luật bản quyền hiện hành.

Quyền Sở Hữu

Giải pháp và Tài liệu là tài sản trí tuệ của Nhà cung cấp và được bảo vệ bởi luật bản quyền hiện hành, các điều khoản hiệp ước quốc tế và các luật hiện hành khác của quốc gia mà tại đó Giải pháp này đang được sử dụng. Cơ cấu, tổ chức và mã máy tính của bất kỳ Phần mềm và phần nhúng nào là bí mật thương mại và thông tin bí mật có giá trị của Nhà cung cấp. Trong chừng mực bạn đưa ra bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào về Giải pháp cho Nhà cung cấp, bạn cấp cho Nhà cung cấp quyền và giấy phép được giữ lại và sử dụng bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào như vậy cho mọi mục đích trong các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại hoặc tương lai của họ, mà không phải bồi thường thêm cho bạn và không cần có sự phê duyệt về việc giữ lại hoặc sử dụng như vậy.
Ngoại trừ như đã nêu trong Thỏa thuận này, việc bạn sở hữu, sử dụng Giải pháp không cấp cho bạn bất kỳ quyền hay tư cách nào đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Giải pháp hoặc Tài liệu này. Tất cả quyền đối với Giải pháp hoặc Tài liệu, bao gồm tất cả bản quyền, bằng sáng chế, quyền bí mật thương mại, nhãn hiệu liên quan và các quyền sở hữu trí tuệ khác, đều được bảo lưu bởi Nhà cung cấp.

Hạn Chế

Bạn không được sao chép hoặc sử dụng Giải pháp hoặc Tài liệu này trừ khi được nêu trong Mục 3 của Thỏa thuận này. Bạn không được, và không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được:
Sử dụng bất kỳ mã ủy quyền, số giấy phép, tổ hợp tên đăng nhập/mật khẩu hoặc số hay mã kích hoạt khác được cung cấp bởi Nhà cung cấp liên quan đến bất kỳ Giải pháp nào (“Mã Kích hoạt”) cho hoặc đối với nhiều hơn số lượng Thiết bị được chỉ rõ trong các Điều kiện Áp dụng;
Tiết lộ bất kỳ Mã Kích hoạt nào cho bất kỳ bên nào ngoài Nhà cung cấp hoặc các đại diện được chỉ định của Nhà cung cấp;
Trừ khi được pháp luật cho phép rõ ràng: (i) đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, dịch ngược, dịch, tái tạo, chuyển đổi hoặc trích xuất bất kỳ Giải pháp nào hoặc bất kỳ phần nào của Giải pháp (bao gồm bất kỳ chữ ký Mã Độc hại nào có liên quan (như định nghĩa dưới đây) và các tiện ích phát hiện Mã Độc hại); hoặc (ii) thay đổi, sửa đổi hoặc biến đổi bất kỳ Giải pháp nào (bao gồm bất kỳ chữ ký Mã Độc hại nào có liên quan và các tiện ích phát hiện Mã Độc hại). “Mã Độc hại” có nghĩa là bất kỳ mã, tính năng, tiện ích hoặc thiết bị nào được thiết kế, hoặc được thiết kế tự động, hoặc khi có một sự kiện nhất định xảy ra, hoặc bạn đang thực hiện hay không thực hiện hành động nào đó, hoặc có xu hướng hay kiểm soát của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, để: (a) gây gián đoạn hoạt động của bất kỳ phần mềm, dịch vụ, thiết bị, tài sản, mạng lưới hoặc dữ liệu nào; (b) khiến cho bất kỳ phần mềm, dịch vụ, thiết bị, tài sản, mạng lưới hoặc dữ liệu nào bị phá hủy, thay đổi, xóa, hư hỏng hoặc làm cho hoạt động bị gián đoạn hay xuống cấp; hoặc (c) cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập, kiểm soát hoặc phá hủy, thay đổi, xóa, gây hư hỏng hay làm gián đoạn hoặc làm suy giảm hoạt động của bất kỳ phần nào của bất kỳ phần mềm, dịch vụ, thiết bị, tài sản, mạng lưới hoặc dữ liệu nào, và bất kỳ virus máy tính, sâu, cửa bẫy, cửa hậu, bom thời gian, chương trình độc hại hoặc một cơ chế như khóa phần mềm hoặc kiểm tra password, kiểm tra số sê-ri CPU, mã phụ thuộc thời gian hoặc bất kỳ mã nào khác được thiết kế hoặc thiết lập để cho phép bất kỳ sự cố nào xảy ra như được mô tả trong định nghĩa này (bao gồm các các ngôn ngữ kịch bản, các plug-in trình duyệt hoặc nội dung chèn);
Trừ khi được cho phép bởi thỏa thuận phân phối, thỏa thuận người bán lại hoặc thỏa thuận khác giữa bạn và Nhà cung cấp hoặc thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp, đăng lên, bán lại, phân phối, phát sóng, truyền tải, chuyển giao, chuyển nhượng, cầm cố, cho thuê, chia sẻ hoặc cấp phép lại bất kỳ Giải pháp nào;
Sử dụng bất kỳ Giải pháp nào để cung cấp hoặc xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh với Giải pháp;
Sử dụng hoặc tìm cách sử dụng bất kỳ Giải pháp nào để: (i) tải lên, tải xuống, truyền phát, truyền tải, sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu nào, hoặc tham gia hay hỗ trợ trong bất kỳ hoạt động nào mà có thể: (A) vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; (B) chứa mọi nội dung bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng hoặc phản cảm dưới bất kỳ hình thức nào, (C) làm hại hoặc tìm cách làm hại người khác; (D) có khả năng xúi giục hoặc gây ra hành vi bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xâm phạm riêng tư của người khác, thù hận, hoặc phân biệt về chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hay giới tính hoặc phản cảm; (E) quảng bá hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp, khuyến khích hành vi gây thương tích hoặc tổn hại về thể chất đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào, hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi tàn ác nào đối với động vật; (F) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (G) hỗ trợ bất kỳ hành vi gian lận, lừa dối hoặc trộm cắp nào; hoặc (H) gây thiệt hại, vô hiệu hóa hoặc làm suy giảm hoạt động, hoặc giành được hay cố gắng để giành được quyền truy cập, nhận được, sử dụng trái phép, sao chép, thay đổi hoặc phá hủy về hoặc đối với mọi tài sản, Thiết bị, phần mềm, dịch vụ, mạng hoặc dữ liệu bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm hack, lừa đảo, giả mạo hoặc tìm cách phá vỡ hoặc vượt qua mọi tường lửa, Password Protection hoặc các biện pháp bảo vệ hay kiểm soát bảo mật thông tin khác thuộc bất kỳ tính chất nào; (ii) bằng bất kỳ cách nào vi phạm mọi pháp luật hoặc quy định hiện hành của địa phương, quốc gia hay quốc tế; (iii) giả mạo các tiêu đề hoặc thao túng các đặc điểm nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền tải thông qua việc sử dụng Giải pháp; (iv) tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải mọi quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, “thư rác”, “spam”, “thư chuỗi” hoặc “mô hình đa cấp”; hoặc (v) thu thập hay lưu trữ dữ liệu cá nhân mà không thông báo cho và không có sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu;
Gây thiệt hại, vô hiệu hóa hoặc làm suy giảm hoạt động, hoặc giành được hay tìm cách để giành được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ Giải pháp nào hoặc vào bất kỳ tài sản, Thiết bị, phần mềm, dịch vụ, mạng hoặc dữ liệu nào được kết nối hoặc liên kết với Giải pháp đó hoặc với mọi nội dung hoặc dữ liệu được lưu trữ, truy cập hoặc phân phối thông qua Giải pháp bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm hack, lừa đảo, giả mạo hoặc tìm cách phá vỡ hoặc vượt qua mọi tường lửa, Password Protection hoặc các biện pháp bảo vệ hay kiểm soát bảo mật thông tin khác thuộc bất kỳ tính chất nào;
Thử nghiệm hay kiểm tra so sánh, hoặc tiết lộ hay công bố kết quả thử nghiệm hay kiểm tra so sánh, đối với bất kỳ Giải pháp nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà cung cấp; hoặc
Vượt qua hoặc phá vỡ, tìm cách vượt qua hoặc phá vỡ, hoặc cho phép hay hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào trong việc vượt qua hoặc phá vỡ các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các bản sao của bất kỳ Giải pháp nào; hoặc
Vi phạm chính sách của Nhà cung cấp điều chỉnh việc sử dụng được chấp nhận về các Giải pháp của nhà cung cấp (“Chính sách Sử dụng được Chấp nhận”), mà bạn có thể tìm thấy tại đây. Nếu và trong phạm vi mà Thỏa thuận này và Chính sách Sử dụng được Chấp nhận có xung đột thì điều khoản có mức hạn chế cao hơn sẽ được áp dụng.
Một số Giải pháp nhất định có thể cấp cho bạn hoặc một người dùng khác đặc quyền quản trị, trong số những nội dung khác, có thể cho phép quản trị viên giám sát các Thiết bị và/hoặc tình trạng của các Giải pháp được triển khai trên các Thiết bị khác, bao gồm, chẳng hạn như trạng thái Thời gian Đăng ký, thông báo của Giải pháp và Cập nhật. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sẽ thực hiện đặc quyền quản trị chỉ đối với các Thiết bị và Giải pháp theo đúng ủy quyền và không cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn cũng tuyên bố và bảo đảm với Nhà cung cấp rằng: (i) bạn có tất cả các thẩm quyền cần thiết để chấp nhận Thỏa thuận này và cài đặt và/hoặc sử dụng Giải pháp trên các Thiết bị thay mặt cho bất kỳ chủ sở hữu và người sử dụng nào của các Thiết bị được quản lý đó; và (ii) theo đây chấp nhận Thỏa thuận này cho hoặc thay mặt: (A) bất kỳ chủ sở hữu và người dùng nào của các Thiết bị được quản lý đó; và (B) chính bạn.
Các Giải pháp nhất định có thể cho phép bạn đăng tải hoặc chia sẻ công khai với người khác, nội dung mà bạn đã tạo ra hoặc thu được từ các nguồn khác (“Nội dung của Người dùng”). Bạn giữ lại bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà bạn đã nắm giữ theo luật áp dụng trong Nội dung của Người dùng mà bạn đăng tải hoặc chia sẻ thông qua Giải pháp, tuân thủ các quyền, giấy phép và các điều khoản khác của Thỏa thuận này, bao gồm các quyền cơ bản của những người khác trong Nội dung của Người dùng bất kỳ mà bạn có thể sử dụng hoặc sửa đổi. Bạn trao cho mỗi thành viên của Nhóm Nhà cung cấp quyền không độc quyền, không hạn chế, vô điều kiện, không giới hạn, trên toàn thế giới, không thể thu hồi, vĩnh viễn, và miễn phí cùng với giấy phép sử dụng, sao chép, ghi lại, phân phát, tái sản xuất, tiết lộ, bán, bán lại, cấp giấy phép bổ sung (thông qua nhiều cấp độ), sửa đổi, trưng bày, trình diễn công khai, truyền tải, xuất bản, phát sóng, dịch thuật, tạo ra sản phẩm phái sinh, hoặc theo cách khác, khai thác bằng bất kỳ hình thức nào, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nội dung của Người dùng mà bạn đăng tải hoặc chia sẻ thông qua một Giải pháp (và sản phẩm phái sinh của Giải pháp đó), chỉ cho mục đích cung cấp các Giải pháp cho bạn theo Thỏa thuận này. Mỗi khi bạn đăng tải hoặc chia sẻ bất kỳ Nội dung của Người dùng nào, bạn tuyên bố và đảm bảo với mỗi thành viên của Nhóm Nhà cung cấp rằng ít nhất bạn đủ tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc khu vực tài phán mà bạn cư trú và là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp hoặc có được sự chấp thuận phù hợp từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp, của bất kỳ trẻ vị thành niên nào được mô tả hoặc đóng góp bất kỳ Nội dung của Người dùng nào mà bạn đăng tải hoặc chia sẻ, và rằng, đối với Nội dung của Người dùng đó: (i) bạn là tác giả và chủ sở hữu duy nhất của quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác đối với Nội dung của Người dùng này hoặc bạn có quyền hợp pháp để đăng tải hoặc chia sẻ Nội dung của Người dùng và cấp cho mỗi thành viên của Nhóm Nhà cung cấp quyền được sử dụng Nội dung của Người dùng như được mô tả trong Mục 5.3 này, tất cả mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào được áp đặt cho bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp để có được sự đồng ý của bất kỳ bên thứ ba nào và không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào dù là với bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp; (ii) Nội dung của Người dùng là chính xác; (iii) Nội dung của Người dùng được mỗi thành viên của Nhóm Nhà cung cấp sử dụng và khai thác hợp pháp như được cho phép trong Thỏa thuận này, không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; và (iv) Nội dung của Người dùng sẽ không vi phạm Thỏa thuận này hoặc gây thương tích hay tổn hại cho bất kỳ ai.

Cập Nhật Và Bảo Trì

VTTECH sẽ cung cấp các bản cập nhật và bảo trì trên cơ sở lịch cập nhật hoặc khi cần thiết. Đôi khi trong Thời gian Đăng ký và không có sự cho phép hoặc đồng ý riêng của bạn, nhà cung cấp có thể triển khai nâng cấp hoặc cập nhật hoặc thay thế cho bất kỳ Giải pháp nào (“Cập nhật”), và do bất kỳ sự triển khai nào như vậy bạn có thể không sử dụng được Giải pháp hoặc Thiết bị có liên quan (hay một số chức năng nhất định của Thiết bị) cho đến khi bất kỳ Cập nhật nào như vậy được cài đặt hoặc kích hoạt hoàn toàn. Mỗi Cập nhật sẽ được coi là yếu tố tạo thành một phần của “Giải pháp” cho tất cả các mục đích theo Thỏa thuận này. Cập nhật có thể bao gồm cả những bổ sung và việc loại bỏ bất kỳ tính năng hoặc chức năng đặc biệt nào được cung cấp bởi một Giải pháp hoặc có thể thay thế hoàn toàn chức năng đó và Nhà cung cấp sẽ xác định nội dung, tính năng cũng như chức năng của Giải pháp được cập nhật đó tùy theo quyết định của mình. Nhà cung cấp không bắt buộc phải cung cấp cho bạn tùy chọn để từ chối hoặc trì hoãn Cập nhật nhưng trong mọi trường hợp bạn có thể cần phải tải xuống và cho phép cài đặt hoặc kích hoạt tất cả các bản Cập nhật có sẵn để thu được lợi ích tối đa từ Giải pháp. Nhà cung cấp có thể ngừng cung cấp hỗ trợ cho một Giải pháp cho đến khi bạn chấp nhận và cài đặt hoặc kích hoạt tất cả các Cập nhật. Nhà cung cấp, theo toàn quyền quyết định của mình, sẽ quyết định thời gian và liệu các Cập nhật có phù hợp hay không đồng thời không có nghĩa vụ phải cung cấp mọi Cập nhật có cho bạn. Nhà cung cấp có thể tùy ý ngừng cung cấp Cập nhật cho bất kỳ phiên bản nào của Giải pháp không phải là phiên bản mới nhất, hoặc Cập nhật hỗ trợ sử dụng Giải pháp liên quan đến bất kỳ phiên bản nào của hệ điều hành, các chương trình email, chương trình trình duyệt và phần mềm khác mà Giải pháp được thiết kế để vận hành.

Bảo hành giới hạn; miễn trừ trách nhiệm và loại trừ trách nhiệm

Theo phần còn lại của Mục 7 này, Nhà cung cấp bảo đảm với bạn rằng Giải pháp sẽ thực hiện, hoặc sẽ được thực hiện về căn bản theo Tài liệu trong thời hạn đã thỏa thuận sau ngày nhận Giải pháp ban đầu của bạn. Để đưa ra yêu cầu bảo hành, bạn phải làm theo các hướng dẫn được cung cấp từ nguồn mà bạn mua Giải pháp. Nếu Giải pháp không thực hiện về căn bản theo Tài liệu, toàn bộ trách nhiệm riêng của mỗi thành viên trong Nhóm Nhà cung cấp, mỗi Đối tác Phân phối, cũng như phương pháp khắc phục duy nhất và riêng biệt của bạn đối với việc bảo hành đó sẽ được giới hạn, tùy theo lựa chọn của Nhà cung cấp, ở việc: (i) thay thế Giải pháp; hoặc (ii) trả lại Giải pháp để được hoàn lại phần phí đăng ký bạn đã thanh toán đối với phần chưa hết hạn hoặc chưa sử dụng của Thời gian Đăng ký. Bảo hành này chỉ áp dụng cho Giải pháp như được giao ban đầu, và không áp dụng cho: (i) bất kỳ Cập nhật nào; (ii) bất kỳ khiếm khuyết nào gây ra do việc kết hợp, vận hành hoặc sử dụng Giải pháp với: (A) phần mềm, phần cứng hoặc các tư liệu khác không được cung cấp bởi Nhà cung cấp; hoặc (B) Thiết bị, phần mềm, hoặc tư liệu khác không phù hợp với yêu cầu của Nhà cung cấp như đã nêu trong Tài liệu.
Trừ khi được nêu trong mục 7.1 của thỏa thuận này, các thành viên của nhóm nhà cung cấp và đối tác của nhà cung cấp không bảo hành hiệu suất hoặc kết quả bạn có thể thu được khi sử dụng bất kỳ giải pháp hoặc tài liệu nào. trừ khi được nêu trong mục 7.1 của thỏa thuận này, giải pháp được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và các thành viên của nhóm nhà cung cấp và đối tác của nhà cung cấp không thực hiện bất kỳ bảo hành hoặc điều kiện nào rõ ràng hoặc ngụ ý và, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, từ chối bất kỳ và tất cả các bảo hành và điều kiện được ngụ ý theo quy chế, điều luật chung, án lệ hoặc các lý thuyết luật khác, bao gồm bảo hành hoặc các điều kiện ngụ ý không vi phạm quyền, tư cách, khả năng tiêu thụ, chất lượng phù hợp hoặc sự phù hợp vì bất cứ mục đích cụ thể nào. nhà cung cấp không bảo đảm rằng hoạt động của mọi giải pháp sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng mọi giải pháp sẽ hoạt động đúng trên bất kỳ thiết bị nào hoặc với bất cứ cấu hình cụ thể nào của phần cứng và/hoặc phần mềm, hoặc mọi giải pháp sẽ bảo vệ đầy đủ tính toàn vẹn của dữ liệu, thông tin hoặc nội dung được chọn, lưu hoặc truyền qua internet.
Không phụ thuộc vào bất kỳ điều khoản nào khác của thỏa thuận này, mọi giải pháp được cung cấp cho bạn miễn phí (bao gồm mọi giải pháp được cung cấp dưới dạng bản “miễn phí”, “dùng thử” hoặc “beta”) được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”, “với tất cả các lỗi” và “như có sẵn”, mà không có bất kỳ bảo hành thuộc bất kỳ loại nào và không có hỗ trợ hay các dịch vụ khác của nhà cung cấp
Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, nhà cung cấp hoặc bất cứ công ty nào có quyền kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc có quyền kiểm soát chung với nhà cung cấp (gọi chung là “nhóm nhà cung cấp”) hoặc các đại lý tương ứng, bên cấp phép, đại diện, bên cung cấp, nhà phân phối, nhà bán lẻ, nhà mạng không dây có mạng hoặc các hệ thống cung cấp bất kỳ giải pháp nào hoặc mọi đối tác doanh nghiệp khác của bất kỳ thành viên nào trong nhóm nhà cung cấp (gọi chung là “đối tác của nhà cung cấp”) không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bên thứ ba bất kỳ về:
Mọi thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp, mang tính hậu quả, ngẫu nhiên, do bị phạt, đặc biệt hoặc mang tính cảnh cáo mà không liên quan đến nguyên nhân hoặc lý luận về trách nhiệm;
Mọi thiệt hại đối với bất kỳ tổn thất nào của doanh nghiệp, lợi ích hoặc doanh thu, tổn thất về quyền riêng tư, tổn thất về việc sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc giải pháp nào (bao gồm cả giải pháp), chi tiêu lãng phí, chi phí mua bán thay thế hoặc thay thế hàng hóa, dịch vụ hoặc sản phẩm kỹ thuật số, gián đoạn của doanh nghiệp, mọi tình trạng tiết lộ không được ủy quyền hoặc mất mát (bao gồm mọi tình trạng sai lệch, xuống cấp hoặc không sẵn có) của dữ liệu hoặc thông tin thuộc bất kỳ loại nào (bất kể tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn như đã đề cập là tổn thất hay thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp); Hoặc
Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác về tiền hoặc không phải về tiền phát sinh từ thỏa thuận này hoặc bất kỳ giải pháp nào được cung cấp theo đây; ngay cả khi thành viên của nhóm nhà cung cấp hoặc đối tác của nhà cung cấp được cảnh báo về khả năng xảy ra bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào như vậy. bất kể điều gì trái với thỏa thuận này hoặc trong trường hợp khác, mọi thành viên của nhóm nhà cung cấp hoặc đối tác của nhà cung cấp đều sẽ không phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về mọi tổn thất hoặc thiệt hại (dù là trực tiếp hay gián tiếp) cho bất cứ hành vi truy cập trái phép nào, hoặc bất cứ tình trạng sai lệch, xuống cấp, không sẵn có, tẩy xóa, trộm cắp, phá hoại, sửa đổi, tiết lộ hoặc mất dữ liệu, thông tin hoặc nội dung được truyền, nhận hoặc lưu bởi hoặc liên quan đến giải pháp bất kể nguyên nhân gì. trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, tổng trách nhiệm bồi thường của mọi thành viên nhóm nhà cung cấp hoặc đối tác của nhà cung cấp về mọi tổn thất hoặc thiệt hại đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hoặc liên quan đến giải pháp bất kỳ.
Những nội dung loại trừ và giới hạn về trách nhiệm của thành viên nhóm nhà cung cấp và đối tác của nhà cung cấp có trong thỏa thuận này sẽ không giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý mà họ có thể phải chịu đối với:
Tử vong, thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản hữu hình hoặc gian lận vượt quá phạm vi cho phép của luật hiện hành; Và
Bất kỳ vấn đề nào không được luật hiện hành giới hạn hoặc loại trừ.

Quyền riêng tư; xử lý thông tin cá nhân và thông tin khác

Thuật ngữ “Dữ liệu”, được sử dụng trong Thỏa thuận này và Chính sách Quyền riêng tư, có nghĩa là: (a) thông tin mà bạn cung cấp cho Nhà cung cấp, thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp, hoặc Đối tác của Nhà cung cấp trong quá trình đặt mua các Giải pháp, bao gồm tên, địa chỉ thanh toán (bao gồm mã bưu điện), địa chỉ email, số điện thoại, thẻ thanh toán hoặc số tài khoản, mã xác minh thẻ thanh toán hoặc mã xác minh tài khoản, ngày bắt đầu hiệu lực và ngày hết hạn của thẻ thanh toán, mật khẩu tài khoản mà bạn chọn cho tài khoản của mình với Nhà cung cấp hoặc thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp, và Dữ liệu Thanh toán khác như được định nghĩa trong Chính sách Quyền riêng tư của Nhà cung cấp (“Chính sách Quyền riêng tư”, mà bạn có thể tìm thấy tại đây) (gọi chung là “Dữ liệu Giao dịch”); (b) thông tin mà Nhà cung cấp, thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác Nhà cung cấp thu thập trong quá trình xử lý và thực hiện các đơn đặt hàng của bạn về các Giải pháp, bao gồm thông tin về nhãn hiệu, mô hình, hệ điều hành và các chi tiết nhận dạng khác của Thiết bị của bạn, tên nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn; và (c) thông tin về việc bạn cài đặt và sử dụng các Giải pháp ((b) và (c) được gọi chung là “Dữ liệu Dịch vụ” trong Chính sách Quyền riêng tư).
Bạn ủy quyền cho Nhà cung cấp, thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp sử dụng Dữ liệu của bạn, cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư. Bạn thừa nhận rằng việc sử dụng Dữ liệu của bạn bao gồm xử lý và hoàn tất đơn đặt hàng của bạn đối với đăng ký, cải thiện Giải pháp và cung cấp thông tin cho bạn về Giải pháp mà bạn đã đăng ký và cung cấp cho bạn các Giải pháp khác. Bạn thừa nhận rằng Nhà cung cấp hoặc thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp có thể chia sẻ Dữ liệu của bạn với các Đối tác của Nhà cung cấp chẳng hạn như nhà cung cấp nền tảng thương mại điện tử và nhà xử lý thanh toán, nhà cung cấp cung cấp hỗ trợ, dịch vụ và Giải pháp cho bạn thay mặt Nhà cung cấp, và nhà cung cấp cung cấp cho Nhà cung cấp hoặc thành viên của Nhóm Nhà cung cấp các phân tích mua hàng và phân tích sự cố về Giải pháp.

Chấm dứt thỏa thuận

Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức khi bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn trong Thỏa thuận này (bao gồm mọi vi phạm nghĩa vụ của mình trong các Mục 3, 5), điều này sẽ dẫn đến việc thu hồi bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có để nhận được các bản Cập nhật hoặc để được hoàn tiền cho phần phí đăng ký mà bạn đã trả đối với phần chưa hết hạn hoặc chưa sử dụng theo Thời gian Đăng ký. Nhà cung cấp bảo lưu quyền đối với mọi biện pháp khắc phục khác có sẵn theo luật trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Thoả thuận này và làm ảnh hưởng xấu đến bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp. Những loại trừ và giới hạn trách nhiệm của các thành viên của Nhóm Nhà cung cấp và các Đối tác của Nhà cung cấp có trong Thỏa thuận này sẽ vẫn còn sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.
Nhà cung cấp, bằng cách thông báo cho bạn, có thể chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào đối với Giải pháp cụ thể bất kỳ hoặc tất cả các Giải pháp và trách nhiệm toàn bộ và riêng biệt của mỗi thành viên Nhóm Nhà cung cấp, mỗi Đối tác của Nhà cung cấp cũng như chế tài duy nhất và riêng biệt, đối với bất kỳ việc chấm dứt nào như vậy sẽ được giới hạn ở việc hoàn lại phần phí đăng ký bạn đã thanh toán cho phần chưa hết hạn hoặc chưa sử dụng của Thời gian Đăng ký. Kể từ ngày việc chấm dứt này có hiệu lực, bạn sẽ không còn có quyền sử dụng bất kỳ Giải pháp và Tài liệu theo Thỏa thuận nào.
Nếu Thời gian Đăng ký có điều kiện rằng bạn phải thanh toán một khoản lệ phí hoặc phí, và nếu Nhà cung cấp không nhận được khoản thanh toán này vào ngày 15 sau ngày đến hạn thanh toán, bạn sẽ được coi là đã từ bỏ giấy phép sử dụng Giải pháp, và giấy phép sẽ chấm dứt ngay lập tức mà không cần bạn hoặc Nhà cung cấp phải có hành động gì thêm.

Thỏa thuận phân xử ràng buộc và khước từ vụ kiện tập thể

Mục 10 này áp dụng cho bất kỳ Tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Giải pháp bất kỳ, việc đăng ký bất kỳ Giải pháp nào hoặc Thỏa thuận này và liên quan đến bạn và Nhà cung cấp. “Tranh chấp,” đối với các mục đích của Mục 10 này, nghĩa là bất kỳ tranh chấp, hành động, hay tranh cãi khác bất kể nguyên nhân cụ thể của (các) hành động được xác nhận (ví dụ: bao gồm, trong số bất kỳ nguyên nhân tiềm ẩn nào khác của hành động hoặc cơ sở pháp lý, tuyên bố vi phạm hợp đồng, xuyên tạc hoặc gian lận, việc bồi thường, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất và trách nhiệm sản phẩm nghiêm ngặt), và vi phạm quy chế hoặc quy định).
Trong trường hợp Tranh chấp, bạn phải thông báo về Tranh chấp cho Nhà cung cấp dưới dạng văn bản có tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bạn, các sự kiện làm phát sinh Tranh chấp và các biện pháp giảm nhẹ mà bạn yêu cầu. Bạn phải gửi thông báo về Tranh chấp qua email cho Nhà cung cấp tại địa chỉ info@vttechsolution.com.vn (nêu Chủ đề: Mục 10 Thông báo về Tranh chấp Theo EULA).
Mọi thủ tục tố tụng để giải quyết hoặc khởi kiện bất kỳ tranh chấp nào trong bất kỳ tòa án nào sẽ được tiến hành hoàn toàn trên cơ sở cá nhân. bạn sẽ không tìm cách để bất kỳ tranh chấp nào được xét xử như là một vụ kiện tập thể, vụ kiện chung có luật sư riêng, hoặc trong bất kỳ vụ kiện nào khác mà một trong hai bên hành động hoặc đề xuất hành động với tư cách đại diện. không kết hợp phân xử hoặc tố tụng với nhau mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tất cả các bên tham gia tất cả các thủ tục tố tụng hoặc phân xử bị ảnh hưởng.
Yêu cầu phân xử của Mục 10 tuân theo các ngoại lệ sau:
Bạn có thể khiếu kiện bất kỳ Tranh chấp nào ở tòa án khiếu nại dân sự, tại địa phương hay khu vực chính trị tương tự khác mà bạn cư trú, nếu Tranh chấp đáp ứng được mọi yêu cầu được điều trần tại tòa án khiếu nại dân sự. Nếu bạn bắt đầu một khiếu nại tại tòa án khiếu nại dân sự, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi chi phí của tòa án.
Mọi Tranh chấp liên quan tới bất kỳ hành động biển thủ bị cáo buộc đối với tài sản trí tuệ của bạn hoặc của Nhà cung cấp sẽ được giải quyết tại tòa án.

Quy định chung

Thông báo. Nhà cung cấp có thể gửi bất kỳ thông báo nào cho bạn vào bất cứ lúc nào thông qua thư điện tử, cửa sổ bật lên, hộp thoại hoặc các phương tiện khác, mặc dù trong một số trường hợp, bạn có thể không nhận được thông báo, trừ khi và cho đến khi bạn khởi chạy Giải pháp. Bất kỳ thông báo nào như vậy sẽ được coi như đã gửi vào ngày đầu tiên Nhà cung cấp ban hành thông qua Giải pháp, bất kể bạn thực sự nhận được khi nào.
Các Câu hỏi Về Thỏa thuận này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc muốn yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ Nhà cung cấp, vui lòng.
Gửi thư đến VttechSolution số 19-21-23 đường số 07, KDC Cityland Park Hills Phường 10, Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh, VietNam
(điện thoại.: 0936.944.427);
Liên hệ với Nhà cung cấp qua email hoặc truy cập trang web của Nhà cung cấp theo địa chỉ được cung cấp tại đây.
Các Thỏa thuận Riêng. Nếu bạn mua hai hoặc nhiều giải pháp, ngay cả trong một giao dịch duy nhất hoặc bạn nhận được các đăng ký cho một Giải pháp bất kỳ trong nhiều giao dịch, bạn có thể đã chấp nhận Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối này nhiều lần. Mặc dù các điều khoản và điều kiện bạn đã chấp nhận có thể giống nhau nhưng mỗi lần bạn chấp nhận điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối này là một lần bạn tham gia vào một thỏa thuận khác và riêng biệt giữa bạn và Nhà cung cấp cung ứng Giải pháp hiện hành.
Toàn bộ Thỏa thuận. Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Nhà cung cấp lên quan đến việc bạn sử dụng Giải pháp và Tài liệu. Thỏa thuận này thay thế cho tất cả thông tin trao đổi, đề xuất, báo cáo, bảo hành và tuyên bố bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó hoặc tại cùng thời điểm liên quan đến việc bạn cài đặt và/hoặc sử dụng Giải pháp hoặc Tài liệu. Không phụ thuộc vào quy định ở trên, không có gì trong Thỏa thuận này sẽ làm giảm bớt những quyền lợi bạn có thể có theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện tại hoặc các điều luật khác hiện hành trong phạm vi quyền hạn của bạn có thể không bị khước từ theo hợp đồng. Thỏa thuận này, các Điều kiện Áp dụng và Tài liệu, trong phạm vi tối đa áp dụng được, sẽ được hiểu là nhất quán với nhau, nhưng trong trường hợp có xung đột sẽ điều chỉnh theo thứ tự sau: (i) các Điều kiện Áp dụng; (ii) Thỏa thuận này; và (iii) Tài liệu.
Diễn giải. Các đề mục trong Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến việc diễn giải của Thỏa thuận. Việc sử dụng bất kỳ giống nào bao gồm tất cả giống. Số ít bao gồm số nhiều và ngược lại. Khi một từ hoặc cụm từ được định nghĩa, các dạng ngữ pháp khác của chúng có ý nghĩa tương ứng. Các từ “bao gồm” và “bao gồm cả” sẽ được hiểu là có các từ “không giới hạn” theo sau. Việc đề cập đến việc “sử dụng” bất kỳ phần mềm, Giải pháp hoặc Cập nhật nào sẽ được coi là bao gồm việc bạn cài đặt mọi phần mềm, Giải pháp hoặc Cập nhật đó (trừ trường hợp có yêu cầu khác). Thỏa thuận này ban đầu được lập bằng Tiếng Anh. Mặc dù Nhà cung cấp có thể cung cấp một hoặc nhiều bản dịch của Thỏa thuận này để thuận tiện cho bạn, phiên bản tiếng Anh sẽ là phiên bản được áp dụng của Thỏa thuận này trong trường hợp có bất kỳ xung đột hay khác biệt nào. Trong trường hợp phát sinh sự thiếu rõ ràng hoặc thắc mắc về mục đích hoặc cách diễn giải, trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào, các điều khoản của Thỏa thuận này được hiểu là đã được soạn thảo chung bởi các bên, và sẽ không phát sinh giả định hoặc nghĩa vụ chứng minh có lợi hay bất lợi với bất kỳ bên nào do việc bên nào soạn ra của bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.
Tính tách rời. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật hiện hành nào, thì điều khoản đó không được xem là một phần của Thỏa thuận này nhưng phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực và có thể thi hành trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép.
Tính bất khả thi. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ trục trặc hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện, do toàn bộ hoặc một phần, đối với các sự cố với dịch vụ tiện ích (bao gồm cả mất điện), hỏng internet, hỏng các dịch vụ viễn thông hoặc công nghệ thông tin, hỏng các thiết bị viễn thông hoặc công nghệ thông tin, đình công hoặc gây rối lao động khác (bao gồm nhưng không giới hạn cuộc đình công hoặc gây rối lao động khác phát sinh liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp), chiến tranh hay khủng bố, tấn công từ chối dịch vụ hoặc các cuộc tấn công hoặc vi phạm công nghệ thông tin khác ảnh hưởng đến bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp, lũ lụt, phá hoại, hỏa hoạn, thiên tai khác hoặc Sự kiện Bất khả kháng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào vượt ngoài sự kiểm soát hợp lý của bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp
Khước từ. Một trong hai bên không nhấn mạnh vào việc thực hiện nghiêm túc bất kỳ điều khoản, điều kiện và quy định nào của Thỏa Thuận này sẽ không được hiểu là khước từ hoặc từ bỏ sự tuân thủ Thỏa Thuận sau này và các điều khoản, điều kiện và quy định của Thỏa Thuận này sẽ giữ nguyên hiệu lực và tác dụng. Việc một trong hai bên khước từ bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của Thỏa Thuận này sẽ không có hiệu lực dù với bất kỳ mục đích nào trừ khi khước từ đó là bằng văn bản và có chữ ký của bên đó. Việc một trong hai bên khước từ do bên còn lại vi phạm bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này sẽ không được hiểu là tiếp tục khước từ đối với vi phạm đó hoặc là khước từ các vi phạm khác của quy định này hoặc các quy định khác của Thỏa thuận này.
Chuyển nhượng. Bạn không có quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà cung cấp. Nhà cung cấp có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình mà không cần bất kỳ sự chấp thuận trước nào bằng văn bản của bạn.
Không có Đối tượng hưởng lợi Bên Thứ ba. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này, dù rõ ràng hay ngụ ý, nhắm đến hoặc sẽ đề cập đến bất kỳ người nào khác ngoài bạn, các thành viên của Nhóm Nhà cung cấp và các Đối tác của Nhà cung cấp, bất kỳ quyền, lợi ích hoặc chế tài đối với bất cứ sự việc nào theo hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này. Không ai khác ngoài bạn, Nhà cung cấp và thành viên của Nhóm Nhà cung cấp có thể đưa ra nguyên nhân kiện tụng dựa theo Thỏa thuận này. Nhà cung cấp sẽ được quyền (nhưng không bắt buộc) thi hành bất kỳ quyền, chế tài, nội dung loại trừ và giới hạn về trách nhiệm cũng như các biện pháp bảo hệ hợp pháp mọi thành viên của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp theo Thỏa thuận này, bao gồm mọi quyền và chế tài đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào mà bất kỳ thành viên nào của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp phải chịu hoặc bị ảnh hưởng: (i) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc (ii) bạn được yêu cầu bồi thường theo Thỏa thuận này. Tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại như vậy sẽ được coi là bị loại trừ do tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, mang tính hậu quả hoặc ngẫu nhiên theo Mục 7.4.1, là kết quả của tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại như vậy đã do một thành viên khác của Nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp chịu hoặc bị ảnh hưởng chứ không phải Nhà cung cấp.
Kết nối Internet. Các Giải pháp yêu cầu có kết nối Internet ổn định để hoạt động. Do đó, trách nhiệm của bạn là phải đảm bảo rằng bạn luôn có kết nối Internet đang hoạt động và ổn định.
Các Tên sản phẩm. Nhà cung cấp đôi khi có thể thay đổi tên của Giải pháp hoặc thay đổi tên hay logo áp dụng cho Giải pháp thành tên hay logo của một thành viên khác trong nhóm Nhà cung cấp hoặc Đối tác của Nhà cung cấp. Những thay đổi này sẽ không thay đổi trạng thái đăng ký của bạn đối với bất kỳ Giải pháp nào, Thời gian Đăng ký hoặc Thỏa thuận này và không cấp cho bạn quyền chấm dứt đăng ký Giải pháp, Thời gian Đăng ký hoặc Thỏa thuận này.